Plný text stanov o. s. SPONS.

 

Článek 1 – Název a sídlo

 

Název organizace: Společnost pro ochranu náboženské svobody – dále jen „Společnost“ (zkratka SPONS).

Sídlo společnosti: SPONS, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1

 

Článek 2 -Úkol a cíl

 

1. Společnost pro ochranu náboženské svobody je občanské sdružení podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

2. Účelem společnosti je šířit myšlenky tolerance, snášenlivosti a úcty ke všem lidem bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení a postoje. Chránit a bránit uplatňování práva každého člověka na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.

3. Ve své činnosti Sdružení vychází především ze Všeobecné deklarace lidských práv vyhlášené Valným shromážděním OSN, a to zvláště z článku 18 této deklarace: „Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.“ Dále sleduje a prosazuje naplňování „Deklarace o eliminaci všech forem netolerance a diskriminace na základě náboženského přesvědčení“ (rezoluce Valného shromáždění OSN 36/55 z 25. listopadu 1981).

4. Společnost sleduje případy porušování náboženské svobody v České republice i v jiných zemích, a zasazuje se za nápravu.

5. Společnost při dosahování vytčených cílů spolupracuje se státními i nestátními organizacemi v České republice i dalších zemích.

6. Společnost šíří myšlenky tolerance a náboženské svobody prostřednictvím sympozií, konferencí, přednášek a školení, pomocí tiskovin, prostřednictvím Internetu, případně pomocí dalších vhodných médií.

7. Cílovou skupinou aktivit Společnosti je široká veřejnost, se zaměřením na mladé lidi do 30 let a lidé diskriminovaní z důvodu náboženského vyznání.

8. Společnost je nezisková organizace. Zdroje pro svou činnost získává z darů, grantů a dalších příspěvků fyzických i právnických osob.

9. Na podporu své činnosti provádí Společnost hospodářskou činnost v souladu s platnými zákony.

 

Článek 3 – Členství

 

1. O členství ve Společnosti se může ucházet každý občan České republiky nebo cizí státní příslušník, který o členství projeví zájem a který chce podporovat činnost Společnosti.

2. O přijetí za člena rozhoduje výbor Společnosti. Výbor také rozhoduje o případném ukončení členství.

3. Čestné členství může udělit výbor Společnosti významným osobám, které se zaslouží o rozvoj tolerance mezi lidmi a náboženské svobody.

 

4. Členství zaniká:

 

a. vystoupením písemně oznámeným výboru Společnosti či neobnovením členství dle Článku 4, bodu 5.

b. úmrtím člena

c. vyloučením člena.

 

Článek 4 – Práva a povinnosti členů

 

1. Každý člen má právo vznášet dotazy a podávat návrhy k činnosti Společnosti.

2. Každý člen má právo podílet se na činnosti Společnosti a tuto činnost podle svých možností podporovat.

3. Každý člen má právo být volen do orgánů Společnosti.

4. Každý člen je povinen prakticky projevovat toleranci, podporovat a šířit myšlenky náboženské snášenlivosti a svobody.

5. Každý člen má povinnost k 30. 4. každého roku písemně (i elekronickou poštou) potvrdit své členství ve Společnosti.

 

Článek 5 – Orgány

 

Orgány společnosti jsou:

a. valné shromáždění

b. výbor

c. statutární zástupci

d. revizní komise

 

Článek 6 – Valné shromáždění

 

1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem Společnosti. Tvoří je přítomní členové Společnosti.

2. Valné shromáždění:

a. se schází nejméně jednou za rok,

b. schvaluje zprávy o činnosti Společnosti, finanční zprávu a zprávu revizní komise za předchozí kalendářní rok,

c. volí 2 členy výboru a revizní komisi Společnosti,

d. může zvolit čestného předsedu Společnosti,

e. projednává návrhy a připomínky k činnosti Společnosti a určuje hlavní směry její činnosti.

3. Usnášeníschopnost valného shromáždění:

a. Valné shromáždění je usnášeníschopné, jestliže se jeho jednání účastní alespoň nadpoloviční většina všech členů Společnosti.

b. Pokud valné shromáždění není usnášeníschopné, svolá výkonný tajemník náhradní valné shromáždění, které může začít nejdříve za 30 minut po termínu řádného valného shromáždění. Náhradní valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina členů výboru. V případě konání náhradního valného shromáždění není možno měnit program jednání, který byl uveden v pozvánce. Rozhodnutí se dějí prostou většinou hlasů přítomných.

 

Článek 7 – Výbor

 

1. Výbor tvoří sedm členů, z nichž pět je vždy jmenováno stávajícím výborem Společnosti a dva volí valné shromáždění Společnosti na dvouleté funkční období.

2. Výbor se schází nejméně dvakrát v roce.

3. Výbor:

a. rozpracovává a realizuje plány a záměry přijaté valným shromážděním společnosti,

b. schvaluje rozpočet a dohlíží na hospodaření společnosti,

c. podle potřeby zřizuje komise a pracovní skupiny a zadává jim úkoly,

d. rozhoduje o přijetí nových členů, případně o ukončení členství ve Společnosti,

e. volí ze svého středu výkonného tajemníka a jeho zástupce, případně několik zástupců,

f. svolává valné shromáždění a to písemně prostřednictvím poštovní služby nebo elektronickou poštou pozvánkou s body programu minimálně 14 dní před termínem jednání.

5. Výbor je usnášeníschopný, pokud se jeho jednání účastní nejméně prostá většina jeho členů. Rozhodnutí výboru se přijímají prostou většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas výkonného tajemníka.

 

Článek 8 – Statutární zástupci

 

1. Společnost navenek zastupuje výkonný tajemník.

2. Výkonný tajemník:

a. řídí schůze valného shromáždění, případně požádá čestného předsedu, aby jednání řídil,

b. svolává a řídí jednání výboru,

c. v případě potřeby pověřuje další členy výboru, aby jednali jménem Společnosti,

d. vydává veřejná prohlášení Společnosti.

3. Zástupce výkonného tajemníka přebírá odpovědnost výkonného tajemníka v jeho nepřítomnosti, případně na základě jeho pověření jedná jménem Společnosti.

 

Článek 9 – Revizní komise

 

1. Revizní komisi tvoří nejméně dva členové Společnosti. Volí je valné shromáždění na tříleté funkční období.

2. Pro zasedání valného shromáždění vypracovává revizní komise písemně zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

 

Článek 10 – Změna stanov

 

Tyto stanovy se mohou změnit pouze rozhodnutím dvoutřetinové většiny výboru.

 

Článek 11 – Zánik

 

O zániku Společnosti může rozhodnout pouze výbor dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Výbor v takovém případě rovněž rozhodne o zbývajícím majetku společnosti.

 

Článek 12 – Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy byly přijaty valným shromážděním SPONS dne 14.4.2008 a vstupují v platnost dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.

 

…..

Tyto stanovy byly opatřeny doložkou o vzetí změny stanov na vědomí MVČR dne 8.12.2008

 

Comments are closed