Kdo jsme

Společnost pro ochranu náboženské svobody
občanské sdružení
Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1
IČ: 26674823

 

Oč nám jde?

Vycházíme z historie naší země, která prošla v minulosti nejen obdobími náboženské nesnášenlivosti, ale také léty náboženské tolerance, ve své době příkladné a ojedinělé. Ta přinesla vždy rozvoj a rozkvět společnosti. Uvědomujeme si, jak snadné je možné zneužití náboženského přesvědčení i dnes.

Jsme si také vědomi toho, jak důležitou součást lidské identity náboženství představuje. Při hledání cest k porozumění a toleranci chceme navázat na historicky krátká období náboženské snášenlivosti a svobody v našich dějinách a tento odkaz rozvíjet.

Jsme přesvědčeni, že svoboda myšlení, svědomí a náboženství patří mezi základní lidská práva, jak to prohlašuje Všeobecná deklarace lidských práv OSN (článek 18), a že náleží mezi soubor nezadatelných práv a svobod každého jedince. Jsme také přesvědčeni, že povědomí o těchto právech je třeba ve společnosti rozvíjet a že je třeba se zasazovat o jejich důsledné praktické uplatňování.

Uvědomujeme si, že v dnešním velmi složitém světě snadno dochází k žalostnému zjednodušování a společenské povědomí se pak snadno obrací proti menšinovým náboženským skupinám, které se ještě nestaly součástí kulturního prostředí.

Jsme přesvědčeni, že uplatňování náboženské svobody a eliminace netolerance a diskriminace na základě náboženského přesvědčení a víry jsou nezbytným předpokladem pro vzájemné porozumění.

Máme za to, že podstatou pravé náboženské svobody je tzv. „zlaté pravidlo“: Dělej druhým to, co chceš, aby druzí dělali tobě.
Jde nám předně o ochranu práv a svobod jednotlivců, a to i nábožensky neorganizovaných.

 
Co chceme dělat?

 • Chceme usilovat o rozvoj občanské společnosti.
 • Chceme rozvíjet povědomí, že lidé věřící, různě nábožensky angažovaní, stejně jako nevěřící jsou součástí společnosti.
 • Chceme se podílet na vytváření společenského kontextu, ve kterém bude každý člověk, bez ohledu na své přesvědčení nebo náboženství, přijímán jako plnohodnotný spoluobyvatel „společného multikulturního domu“.
 • Chceme nejen respektovat, ale všemi dostupnými a přiměřenými prostředky podporovat právo každého člověka na svobodu myšlení, přesvědčení, svědomí a náboženství a respektovat jeho způsob života vyplývající z jeho víry, pokud to není v rozporu s obecně platnými etickými normami.
 • Chceme se zasazovat o to, aby bylo respektováno právo každého člověka zvolit si náboženství nebo víru podle svého přesvědčení, změnit své náboženství nebo nemít žádné náboženské přesvědčení.
 • Chceme se zasazovat o to, aby každý člověk mohl svobodně prožívat a projevovat své náboženské přesvědčení, slavit svátky a dny odpočinku a konat náboženské obřady podle své víry.
 • Chceme hledat řešení v případech, kdy z důvodu náboženského přesvědčení může dojít k nerespektování zákona.
 • Chceme dostupnými a vhodnými prostředky ovlivňovat společenské mínění k respektování svobody myšlení, svědomí a přesvědčení a vytvářet toto povědomí zvláště u mladých lidí.
 • Chceme se zasazovat o to, aby z důvodu náboženského přesvědčení nebo víry nedocházelo k diskriminaci v zaměstnání.
 • Chceme se zasazovat o to, aby nedocházelo k omezování práv a svobod menšin.
 • Chceme napomáhat při tvorbě legislativy, která vymezuje uplatňování svobody svědomí, přesvědčení a náboženství v různých oblastech života společnosti.
 • Ve spolupráci s podobnými organizacemi se chceme zasazovat o respektování svobody svědomí a náboženství také v jiných částech světa.

Comments are closed